Szabályzatok

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bakai Balázs, magánszemély (moc.liamg@sazoklalatosle; székhely: 1214 Budapest, Rakéta utca 33.), továbbiakban mint Szolgáltató ill. Adatkezelő, az alábbiak szerint nyilatkozik a www.elsotalalkozas.hu weboldallal (a továbbiakban weboldal) kapcsolatos adatkezelési irány­el­vekről, kötelezettségről és felelősségvállalásokról.


I. Hatályos jogszabályok

 1. A Szabályzat elkészítésekor a hatályos jogszabályokat, különösen, de nem kizá­ró­lagosan az információs önrendelkezési jogról és az információ­sza­bad­ság­ról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban Infotv) vettük figyelembe.
 2. Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.
 3. Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása a rendszerbe való regisztráció feltétele. A Szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató által jelen Szabályzat szerint történő gyűjtéséhez, tárolásához, használatához és közléséhez.

II. Személyes adatok

 1. Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat bérelt szervereken tárolja, a felhasználó igényeinek és az Infotv-nek megfelelő módon. A felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat módosítani, törlésükről rendelkezni, illetőleg Szolgáltatótól a rá vonatkozó adatok kiadását kérni.
 2. Személyes adatnak minősül különösen a felhasználói profil adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadott, illetőleg a rendszer által feltüntetett minden információ, illetőleg minden olyan, látogatók számára elérhető adat, amiből a felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetések vonhatóak le.
 3. Az opcionálisan megadható, de a felhasználó által nem megadott adatok természetesen nem kerülnek eltárolásra.
 4. Az adatlapon megjelenő információk közül a változó adatokat (pl legutóbbi belépés dátuma, olvasatlan levelek száma, stb) Szolgáltató nem köteles historikusan tárolni, ilyen értelemben tehát a felhasználó saját adataival kapcsolatos megismerési joga ezeknek az adatoknak csak a mindenkori aktuális állapotára vonatkozik.
 5. A személyes adatok körébe nem tartoznak bele a kifejezetten technikai okokból tárolt adatok (így például a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói, fájlnevek, biztonsági kódok), valamint a felhasználó weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok. Ezeket az információkat, és a belőlük eredő következtetéseket Szolgáltató a rendszer hatékony működéséhez a jogszabályi kereteken belül szabadon felhasználhatja.
 6. Szolgáltató jogosult a látogatások IP címét rögzíteni és tárolni. Az IP cím önmagában nem személyes adat, minthogy a számítógép és használója nem egyértelműen összeköthető, illetőleg mivel ugyanazon IP címet kis időkülönbséggel – akár véletlenszerű elosztásban – más számítógép is megkaphatja. Szolgáltató kijelenti, hogy az IP címmel együtt az adott látogatási esemény (request) idejét is tárolja, azonban nem vállal felelősséget az eltárolt időbélyeg pontosságáért és hi­te­lességéért. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
 7. Felsorolt okokból a request Szolgáltató által tárolt ideje és IP címe együttesen sem minősülhet személyes adatnak, azonban Szolgáltató az ezzel kapcsolatos információkat akár az érintett felhasználó, akár a hatóságok hivatalos meg­ke­re­sé­sé­re, a megfelelő jogalap megléte esetén kiadhatja.
 8. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól adatai ke­ze­lé­sé­ről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban el­rendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ezen kérelmeket – a felhasználói adatok biz­tonsága érdekében – csak a felhasználó részére teljesíti a Szolgáltató. Szol­gál­ta­tó 30 napon belül köteles írásban (elektronikus formában), közérthető módon választ adni a felhasználónak.
 9. A felhasználó gépén Szolgáltató elhelyezhet olyan adatcsomagot (cookie), amely a későbbi látogatások során segít a számítógép azonosításában. Ez az adat a felhasználó által szabadon módosítható, illetve a számítógépek és a felhasználók egymástól független volta miatt személyes adatnak nem minősül; Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal által elhelyezett cookie-val kapcsolatban, mivel ez nem a szerveren, hanem a kliensgépen tárolt adat.
 10. A cookie-k használata a felhasználó által letilható, ám letiltás esetén a felhasználó vi­se­li annak kockázatát ha és amennyiben a szolgáltatás nem, vagy nem gördü­lé­kenyen működik.
 11. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
 12. A felhasználók által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

 1. adatkezelés célja: Társkereső szolgáltatás nyújtása, az adatok többi felhasználó számára való elérésének biztosítása, helymeghatározási adatok megjelenítése a többi felhasználó számára.
 2. adatkezelés célja: Felhasználók tájékoztatása az Első Találkozás szolgáltatást érintő eseményekről a weboldalon és elektronikus levél (e-mail) formájában, az Első Találkozás által szervezett és Első Találkozás brand alatt futó szolgáltatások eseményeire, megmozdulásokra, akciókra, fejlesztett szolgáltatásokra.
 3. adatkezelés célja: A weboldal használatához kapcsolódó hírlevelek és rendszer üzenetek küldése e-mail címre.
 4. adatkezelés célja: Látogatottsági és oldalhasználati anoním viselkedési statisztikák készítése.
 5. adatkezelés célja: A felhasználók a weboldal használata során kredit pontokat gyűjthetnek, amelyeket kedvezményekre válthatnak be a weboldalon.
 6. adatkezelés célja: Az Első találkozás által szervezett nyereményjátékon való részvételhez kapcsoldó adatkezelés. Nyertesek tájékoztatása elektronikus levél formájában.
 7. Adatkezelő a honlap működéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszerüzeneteket küldhet a felhasználóknak. A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Adatkezelő feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.
 8. Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat előre meg nem határozott ideig tárolja és mások számára elérhetővé teszi, azzal a céllal, hogy a felhasználók egymással kapcsolatot tudjanak teremteni.
 9. A személyes adatok egy részét (pl. fénykép, név, lakóhely, életkor) felhasználó általi beleegyezés után (regisztrációkor ill. utólag a profil beállítások menüpont alatt, "adatlapod láthatósága" mező: "bárki, regisztráció nélkül is" értékre állítva) publikus adatnak tekintjük, azaz nem regisztrált felhasználók is megtekinthetik.
 10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett publikus adatok harmadik fél általi megismeréséért, felhasználásáért, ide értve az olyan indirekt eseteket is, amikor internetes keresőrobot vagy egyéb gépi algoritmus az adatokat átveszi, és azokhoz nyilvános hozzáférést biztosít. Azzal, hogy a felhasználó elfogadta az adatok nyilvánosságát, tudatosan és önként vállalta az ezzel járó kockázatokat. Szolgáltató az adatok saját adatbázisból való törlése után semmilyen további, közzétételből eredő kártérítésre vagy egyéb felelősségvállalásra nem kötelezhető.
 11. Amennyiben a regisztráció folyamata közben a felhasználó meggondolja magát, vagy utólag úgy dönt, hogy a regisztrációt visszavonja, Szolgáltató az addig rendelkezésére bocsátott adatokat megsemmisíti.
 12. A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása ese­tén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat­továb­bításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szer­vek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgál­tatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevé­keny­séghez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár Szolgátatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyen­kor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.
 13. Felhasználó a weboldal használata során bármikor jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését az ügyfélszolgálaton keresztül (elektronikusan) kérni, melyet Szolgáltató az elvárható legrövidebb időn belül teljesít. A törlés azt jelenti, hogy az adatbázisból a személlyel összefüggésbe hozható információk eltűnnek, a járulékos technikai adatok pedig a felhasználó azonosítására alkalmatlan formában, kifeje­zetten csak a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mér­ték­ben maradnak fenn. Kivételt képeznek ez alól azok az esetek, amikor Szolgáltató jogtalan felhasználást észlel vagy tudomására jut, hogy a felhasználó ellen hatósági eljárás indul, melynek során bizonyos adatokra a továbbiakban is szükség lehet; ebben az esetben az eljárás által indokolt ideig az adatokat tárolja, ezt követően pedig a leírt módon semlegesíti.
 14. Amennyiben bármely felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a felhasználói státuszával összefüggésben bármilyen módon bűncselek­ményt valósít meg, akkor Szolgáltató jogosult – a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett, az elküldés pillanatától kezdve bármikor – a re­gisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi sze­mé­lyes adatot is törölni akkor, amikor a visszaélés, vagy jogellenes magatartás a tudo­mására jut.
 15. A személyes adatok kezelésének időtartama, a weboldalon való szolgáltatás ASZF-ben megfogalmazott rendeltetésszerű használatának az időtartama.
 16. A szolgáltató, a weboldalt nem rendeltetésszerűen használó (ASZF-ben leírtak alapján) felhasználóit, előzetes jelzés nélkül kitilthatja illetve törölheti a weboldalról.

IV. Adatbiztonság

 1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatás biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatásbiztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve fenyegetésekkel szemben arányos védekezést lehetővé tevő technológiákat alkalmaz. Szolgáltató által alkalmazott technológia védi a felhasználót személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 2. Szolgáltató ugyanakkor minden felelősséget elhárít az olyan, ésszerű védekezéssel ki nem küszöbölhető események tekintetében, mint például természeti katasztrófa, technikai infrastruktúra kritikus meghibásodása, vagy egyéb vis maior.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

VI. Szabályzat módosítása

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mind a kapcsolódó Felhasználói Házirendet, mind jelen Szabályzatot a jogszabályokkal összhangban részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások – amennyiben Szolgáltató erre vonatkozó külön határidőt nem közöl – a weboldalon való közzétételtől számított 30 napon belül lépnek ha­tályba.
 2. Azon felhasználókra, akik már az új vagy módosított feltételek elfogadásával re­gisz­trál­nak, illetőleg az oldalon belül egyértelműen jelzik, hogy elfogadják a vál­toz­tatásokat, az elfogadás időpontjától kezdve érvényesek a rendelkezések.

Adatkezelési nyilvántartásba vételi számok:

NAIH-121337/2017.

NAIH-121338/2017.

NAIH-121339/2017.

NAIH-121341/2017.

NAIH-121143/2017.

NAIH-121529/2017.


Közzététel ideje: 2017.06.16.

Rólunk

Az Első Találkozás, egy teljesen ingyenes társkereső oldal, ami kifejezetten a komoly kapcsolatot kereső nők és férfiak számára lett kialakítva.

Facebook

Első Találkozás Társkereső - A komoly kapcsolatot keresőknek

Budapest

Budapest

1214

Rakéta utca 33.

+36 (1) 604 3102