Az Első Találkozás internetes társkereső oldal adatkezelési tájékoztatója

Hatályos 2018.05.25.-től

Bakai Balázs, mint a www.elsotalalkozas.hu Weboldal Szolgáltatója és Adatkezelője, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Első Találkozás társkeresővel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.elsotalalkozas.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Amennyiben kérdése lenne jelen Adatkezelési Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük írja meg az ügyfélszolgálati oldalon, és megválaszoljuk a kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


1. Miről szól ez az Adatkezelési Tájékoztató?

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében a legfontosabb, hogy helyesen legyen kezelve. Ezért került elkészítésre az alábbi adatkezelési tájékoztató és cookie tájékoztató, amely:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatok gyűjtésére kerül sor
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan történik az adatok gyűjtésre, és mire kerülnek felhasználásra az Ön személyes adatai
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről

Ez az Adatkezelési Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi az Első Találkozás Társkereső Weboldal Szolgáltatásait, ami az alábbiakat jelenti:

 • Online társkereső szolgáltatás nyújtása a Weboldalon
 • Ügyfél kapcsolat
 • Weboldallal kapcsolatos vélemény és tapasztalás közlése

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Felhasználási Feltételeket, mielőtt a személyes adatait megadná. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, azokért nem vállal felelősséget.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kerül kezelésre.


2. Meghatározások

Az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak ebben a dokumentumban, hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik:

 • Rendelet: Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete.
 • Weboldal: Az Első Találkozás társkereső oldal honlapja, ami a www.elsotalalkozas.hu URL címen érhető el.
 • Szolgáltató: A www.elsotalalkozas.hu Weboldalon szolgáltatást biztosító Bakai Balázs, aki a Weboldal Adatkezelője is.
 • Érintett (Tag): Bármely személy, akinek a Szolgáltató elfogadta a tagságát, és akinek jelenleg is fennáll a tagsága. Az Érintett (Tag), az Adattulajdonos, akinek az adatait kezeli az Adatkezelő.
 • Felhasználó: Bármely személy, aki böngészi a Weboldalt. Lehetnek Tagok, vagy regisztrációval nem rendelkező személyek.
 • Szolgáltatás: A Tagok számára, a Szolgáltató által biztosít internetes társkereső funkcionalitás, beleértve – de nem kizárólagosan – a Weboldal böngészését, a Weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, valamint azt, hogy A Tagok információt tegyenek közzé a Weboldalon.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Adatkezelő

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési Tájékoztató elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztassa, amiről e-mailben vagy a Weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítása esetén, a frissített verzió haladéktalanul közzétételre kerül a Weboldal, adatkezelési tájékoztató oldalán. Amennyiben a módosított Adatkezelési Tájékoztatóval a Tag nem ért egyet illetve nem járul hozzá az adatainak további kezeléséhez, a Tagságát bármikor megszüntetheti.

A Tag az adatvédelem körébe tartozó ügyekben az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett üzenetet a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Az adatkezelő adatai:

 • neve: Bakai Balázs (magánszemély)
 • székhelye: 1214 Budapest, Rakéta utca 33. 2.em. 7.
 • adószám: 67272934-1-43
 • telefonszám: +36 (1) 604 3102
 • e-mail címe: moc.liamgCAKUKsazoklalatosle

4. Adatkezelések

Ebben a fejezetben, az adatkezelési célok szerint csoportosítva kerül ismertetésre, hogy milyen célból, milyen adatok (típus szerint), milyen jogalap szerint kerülnek kezelése és felhasználásra, meddig kerülnek az adatok tárolásra és hogyan lehet visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulást.

Függetlenül a következőkben leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4.1 Online társkereső szolgáltatás nyújtása

4.1.1 Mi az adatkezelés célja?

Online társkereső szolgáltatás nyújtása a Weboldalon, ami magában foglalja a következőket:

 • A társkereső Szolgáltatás funkcióinak biztosítása a Tagok számára: regisztráció, adatlapok megtekintése, kapcsolatok kezelése, keresés, üzenetek kezelése, csevegés, adatok és beállítások módosítása, regisztráció szüneteltetése vagy törlése, fényképek feltöltése, háttérkép és médiák kiválasztása, napló írás, értesítési beállítások kezelése.
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása illetve panaszkezelés a társkereső szolgáltatással kapcsolatosan a Tagok számára
 • Adatok esetleges statisztikai célra történő felhasználása anonimizáltan
 • Rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tagok e-mail címére a társkereső Szolgáltatással kapcsolatosan: módosultak a Felhasználási Feltételek, módosult az adatkezelési tájékoztató, moderálási tájékoztatás, új adatlap megtekintés, új kedvelés, új üzenet, új kapcsolatok, új tagok, ajánlott tagok, új funkciók és hibajavítások, új cikkek a társkereső magazinban.
 • A hatékonyabb társtalálás érdekében, a Tagok külön hozzájárulásukat adhatják az adatlapjuk (így az ott közzétett adatok), akár regisztrációval nem rendelkező Felhasználók számára való megtekintéséhez. Ez az "adatlapod láthatósága" mezőnek, a "bárki, regisztráció nélkül is" opciója.

4.1.2 Mi a kezelt adatok köre?

KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
e-mail cím Kapcsolattartás a Taggal: tájékoztató üzenetek és értesítések küldése; Belépéshez szükséges azonosító
jelszó (csak a HASH érték tárolódik) A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
keresztnév A Tag adatlapján megjelenő adat a társkereső Szolgáltatás nyújtásához, A tájékoztató üzenetek megszólításához
bemutatkozó (jellemző tulajdonságok, érdeklődési körök), születési dátum (év, hónap, nap), anyanyelv, lakóhely (ország, megye, város, kerület), iskolai végzettség, foglalkozás, testalkat, magasság A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához
adatlapod láthatósága A "bárki, regisztráció nélkül is" opció kiválasztásával a Tag önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a gyorsabb pártalálás érdekében, a személyes adatokat tartalmazó adatlapját megtekinteheti-e bárki, akár regisztrációval nem rendelkező Felhasználók is. A "csak regisztrált tagok" opcióval, csak regisztrált tagok láthatják az adatlapot.

OPCIONÁLIS SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
facebook azonosító Belépéshez szükséges azonosító, amennyiben a Facebook Login bejelentkezési módot választja a Tag
személyes fénykép, súly, haj színe, szem színe, étkezés, sportolási gyakoriság, spiritualitás, háziállat tartás, bulizási gyakoriság, média linkek, napló bejegyzések A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához

KÖTELEZŐ KÜLÖNLEGES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
neme, milyen nemű társat keres A társkereső Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, hogy tudjuk a felhasználó nemét és azt hogy milyen nemű társat keres. Megjelenik a Tag Adatlapján is
családi állapot, együttélés, gyermekei száma, szeretne-e még gyermeket, dohányzási szokás, alkohol ivási szokás A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához

OPCIONÁLIS KÜLÖNLEGES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
vallás, vallás gyakorlási rendszeressége A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához

KÖTELEZŐ TECHNIKAI ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
IP cím Technikai művelet végrehajtásához
süti (cookie) azonosító Állapotmegőrzés és további szolgáltatások használatához (Facebook,Google)
Weboldalra való belépés időpontja Az Online állapot megjelenítéséhez; A 6 hónapon keresztül inaktív tagok törléséhez
regisztráció időpontja Az adatlapon való megjelenítéshez
moderálás időpontja Információ a moderátor számára
technikai állapot (látható, hibernált, aktivált, online) Láthatóság az oldalon; az adatlapon megjelenő státusz frissítése
felhasználó azonosító (generált) A Taghoz kapcsolódó adatbázis rekord beazonosítása
böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján) Anoním statisztika; ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat
adatlap népszerűsége Származtatott érték a megtekintések száma, kedvelések száma és az üzenetek száma alapján

4.1.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

A Tagsághoz kapcsolódó adatkezelés, a Tag önkéntes külön kifejezett hozzájárulásán alapul (6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése), azt az Adatkezelő nem kényszeríti ki, azonban felhívja Tag figyelmét, hogy a személyes illetve különleges adatok meg nem adása/nem teljes körű megadása esetén a Weboldal összes szolgáltatása illetve a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők a részére.

A rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tag jogos érdekén alapul, ugyanis a Weboldal ezen értesítő üzenetekkel támogatja meg az Felhasználási Feltételek szerinti kötelességeit a sikeres pártaláláshoz.

4.1.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart a Tag adatkezelése, azaz amíg a Tag vissza nem vonja a hozzájárulását.

A hozzájárulás visszavonása, azaz a tagság megszüntetése történhet a Tag saját maga illetve a Moderátor által kezdeményezett törlésével vagy a Tag kérheti ezt az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. A tagság megszüntetését a Tag megteheti maga is a mindenkor elérhető legfrissebb Chrome böngészővel a Weboldalon, bejelentkezés után a profil menü/ beállítások almenü/ 'profil hibernálása vagy törlése' panelon, a profil törlése linkre kattintva a jelszó megadása után, illetve a tagság törlését kérheti a Szolgáltatótól az ügyfélszolgálati oldalon keresztül is.

A tájékoztató üzenetekről való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, majd a böngészőben megjelenő Weboldalon, a megfelelő sornál (üzenetek, tetszel valakinek, megnéztek téged, kapcsolataid, a weboldal újdonságai) található kapcsoló szürke állapotba kapcsolásával, illetve a mindenkor elérhető legfrissebb Chrome böngészővel a Weboldalon, bejelentkezés után a profil menü/ értesítések almenü oldalon a megfelelő sornál található kapcsoló szürke állapotba kapcsolásával.

Az adatlap láthatósági beállításai módosíthatók a mindenkor elérhető legfrissebb Chrome böngészővel a Weboldalon, bejelentkezés után a profil menü/ beállítások almenü/ fiók adatok és láthatóság panelon a Profil láthatósága mezőnél.

4.1.5 Kik az érintettek köre?

A Weboldalon regisztráló valamennyi Tag.

4.1.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.1.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

4.1.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

4.2 Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés céljából

4.2.1 Mi az adatkezelés célja?

Ügyfél kapcsolat és panaszkezelés céljából, a Felhasználó és az Adatkezelő közötti kommunikációhoz az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. A kommunikáció célja lehet: reklamáció, illetve panasz bejelentés, szolgáltatással kapcsolatos kérdés vagy észrevétel, technikai probléma, javaslat és partner programban való részvétel.

4.2.2 Mi a kezelt adatok köre?

KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
e-mail cím Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése
megkeresés témája, megkeresés tárgya, megkeresés leírása Az ügyfélszolgálati bejelentés értelmezéséhez

KÖTELEZŐ TECHNIKAI ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
IP cím Technikai művelet végrehajtásához
bejelentés időpontja A válaszadás sorrendje a bejelentés ideje szerint van kezelve
böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján) ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat
technikai állapot Az ügyfélszolgálati bejelentés kezeléséhez: kezelt illetve kezeletlen

4.2.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C szakasza. Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

4.2.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Az ügyfélszolgálati bejelentési adatok, 1 évig kerülnek megőrzése. A felhasználó bármikor kérheti a bejelentéshez kapcsolódó adatok törlését az ügyfélszolgálati oldalon keresztül.

4.2.5 Kik az érintettek köre?

A Weboldalon az ügyfélszolgálati felületen bejelentést tevő Felhasználó.

4.2.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.2.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

4.2.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

4.3 A Weboldallal kapcsolatos vélemény és tapasztalás közlése céljából

4.3.1 Mi az adatkezelés célja?

A Weboldallal kapcsolatos vélemény és tapasztalás közlése céljából, a Felhasználók megoszthatják a véleményüket és tapasztalataikat a Weboldallal kapcsolatban. Ez a Weboldal kezdőlapján megjelenő "Rólunk mondták" panelon való megjelenést jelenti, amennyiben a Szolgáltató a véleményre igényt tart.

4.3.2 Mi a kezelt adatok köre?

KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
fotó, keresztnév A Felhasználó a nevét és fotóját adja a véleményéhez; beazonosítás
foglalkozás A felhasználó megosztja a foglalkozását, mutatva az ismerkedni vágyók képzettségének a sokrétűségét
vélemény illetve tapasztalás az értékelés szöveges megfogalmazása

4.3.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés, az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) a) pont), azt az Adatkezelő nem kényszeríti ki. Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy a véleményét el tudjuk helyezni a Weboldalon. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

4.3.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

A felhasználó bármikor kérheti a kapcsolódó adatainak törlését az ügyfélszolgálati oldalon keresztül.

4.3.5 Kik az érintettek köre?

A véleményt vagy tapasztalást közlő Felhasználó.

4.3.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.3.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

4.3.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

4.4 Közösségi oldalak

A GDPR Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ /Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása", népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4.5 Szolgáltatással kapcsolatos információ, hírlevél (e-mail) formájában való közése célból

4.5.1 Mi az adatkezelés célja?

Szolgáltatatással kapcsolatos hírlevél, e-mail üzenetek közlése célú adatkezelése, ami a Szolgáltató, társkereső rendezvényeiről, új magazin cikkekről, a weboldal újdonságairól, ajándék kiemelésekről és kuponokról való tájékoztatást jelenti hírlevél (e-mail) formájában.

Társkeresési szolgáltatással kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket fog kapni e-mailben akkor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. Amikor Ön regisztrál nálunk, meg fogjuk kérdezni, hogy szeretne–e hírlevelet kapni és Ön bármikor megváltoztathatja a preferenciáit, online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött e-mail kommunikációban található ’leiratkozás’ linkre kattintással. Ebben az esetben nem fogunk több hírlevél emailt küldeni Önnek.

4.5.2 Mi a kezelt adatok köre?

KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
e-mail cím, keresztnév Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése, megszólítással
feliratkozás dátuma mikortól él a feliratkozása

4.5.3 Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

4.5.4 Mi az adatkezelés és az adattárolás időtartama? Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés (regisztrált fiókhoz tartozó hozzájárulás esetén, az adatokat nem csak a feliratkozás tényét töröljük, hogy több hírlevelet ne kapjon.) A tag, weboldalról való törlésével, a hírlevélre való feliratkozása és kezelt adatai is automatikusan törlésre kerülnek. A hírlevélről való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, illetve a leiratkozás kérhető az ügyfélszolgálati oldalon keresztül is.

4.5.5 Kik az érintettek köre?

A Weboldalon, az elektronikus hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.

4.5.6 Ki jogosult az adatok megismerésére?

A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.5.7 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

4.5.8 Hogyan tudja az érintett a jogait érvényesíteni?

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni.

5. Adatvédelmi tudnivalók

5.1 Kezel-e Adatkezelő különleges adatokat?

Igen. Online társkereső szolgáltatás nyújtása céljából a Weboldalon, a következő különleges adatokat kezelése történik: neme, milyen nemű társat keres, családi állapot, együttélés, gyermekei száma, szeretne-e még gyermeket, dohányzási szokás, alkohol ivási szokás, vallás, vallás gyakorlási rendszeresség.

A Weboldal használata során a Tag megad olyan adatokat, amelyek a Rendelet 9. cikke szerint különleges kategóriájú adatnak (a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) minősülnek – beleértve azt az esetet is, amikor olyan adat megadására kerül sor, amelyből különleges adatra lehet következtetni. A Weboldalon a Tag kifejezett hozzájárulást adja Adatkezelő részére a különleges adatok kezelésére vonatkozóan, amennyiben ilyen adatot ad meg Adatkezelő részére. A hozzájáruló nyilatkozat tartalma változatlan formában visszaidézhető, a nyilatkozat megtételének időpontja és az Adatkezelési Tájékoztatót tevő személye beazonosítható.

5.2 Mely személyek jogosultak a személyes adatok megismerésére?

Az Adatok megtekintésére, kizárólag az Adatkezelő (Bakai Balázs) jogosult.

5.3 Milyen módon történik az adatfeldolgozás? Ki vesz részt az adatfeldolgozásban?

Az adatkezelés során az Adatkezelő más adatfeldolgozók szolgáltatásait NEM veszi igénybe.

5.4 Történik-e adatok továbbítása az Adatkezelőn kívül más személy részére?

Nem.

5.5 Melyek az adatkezelés elvei?

Adatkezelő a Tag személyes adatait az alábbi elvek figyelembe vételével kezeli:

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Tag számára átlátható módon kell végezni.

célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges adatokra kell korlátozódniuk

pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

elszámoltathatóság: Az Adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelés ezen elveknek megfelel, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

5.6 Az Adatkezelő milyen intézkedéseket tesz meg az adatok biztonsága érdekében?

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

 • A szerverek fizikai védelme biztonságos szerver termekben történő elhelyezéssel
 • A szerverek szoftveres védelme
 • Távoli hozzáférés biztonságos kapcsolattal
 • Az adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása: integritás, rendelkezésre állás, ellenálló képesség, titkosság
 • Incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy az adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani
 • Minden biztonsági másolatot tároló merevlemez BitLocker alapú titkosítással van ellátva
 • A fejlesztői számítógép felhasználónév - jelszó párossal, vírusírtóval és tűzfallal van védve és csak WPA2-PSK vagy jobb titkosítással rendelkező WIFI hozzáféréssel kapcsolódik az internetre, továbbá ezen számítógép merevlemeze BitLocker alapú titkosítással van ellátva
 • A Weboldal kizárólag titkosított HTTPS protokollal érhető el, DOS és DDOS ellenei támadás elleni védelemmel van ellátva
 • Egyéb - biztonsági szempontból nem részletezhető - szervezési és szoftveres biztonsági megoldások

Mindamellett, hogy a megfelelő technikai és szervezési eszközök vannak használatban, az Ön személyes adatai biztonságának megőrzéséhez, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltató nem tudja garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.

5.7 Milyen esetekben és milyen tartalommal köteles az Adatkezelő tájékoztatni az adatvédelmi incidens esetén?

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell a következőket:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, leírását, dátumát és időpontját, az érintettek csoportját és számát
 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetősége
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények
 • Hatósági tájékoztatás történt-e és mikor
 • az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedések

Ezen feltételek bármelyikének teljesülése esetén nem kötelező a tájékoztatás:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az fent említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

5.8 Mik az adatok fizikai tárolási módjai

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja személyes adatait a Weboldal használatakor a fent felsorolt célokból.

5.9 Az Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és azokat hogyan érvényesítheti?

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.9.2 Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatai és kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy adatkezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjani, azzal a kikötéssel, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.9.3 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.9.4 Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket, ideértve technikai intézkedéseket.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhezz

5.9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Amennyiben a fentiek szerint az adatkezelés korlátozás alá esi, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.9.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogoot, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.9.7 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

5.9.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.9.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.9.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül járhat el.

5.9.11 Adatvédelmi hatósági eljárás indításának a joga

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

5.10 Hogyan védjük a gyermekek jogait?

A Szolgáltatás kizárólag 18 év feletti személyek számára áll rendelkezésre. Nincs engedélyezve, hogy felületeinken 18 év alatti személyek tevékenységet végezzenek, és nincs szándékos személyes adatgyűjtést 18 év alatti személyektől. Amennyiben úgy véled, hogy valamely felhasználó 18 év alatti személy, kérjük, jelentsd be az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. Köszönjök!

5.11 Milyen módon kerülnek az adatok tárolásra?

Minden adat elektronikus úton kerül tárolásra.

6. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

7. Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Szerver naplózás

Amikor a webhelyet a felhasználó meglátogatja, a szerver automatikusan naplóz bizonyos adatokat, így a felhasználó IP címét, böngésző adatokat, a meglátogatott url címeket, az egyes adatokhoz tartozó pontos időt, továbbá a forgalom forrását. A szervernaplóban szereplő 30-90 napnál régebbi adatok töröljük.

Levelező kiszolgáló

A Weboldal nem használ külső levelező Szolgáltatásokat.8. Cookie-k és hasonló technológiák

8.1 Mik a weboldal használata során gyűjtött Süti (Cookie) adatok?

A süti (Cookie) lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét (vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza (pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethető. Egy weblap használata során sütiket használhat (1) annak az a webhelynek a szervere amit meglátogatott (2) a meglátogatott webhelynek szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatók webszerverei (pl Google Analytics, Facebook, stb.) A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni, ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik (pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik). A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása (pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak. A sütikről további általános ismereteket szerezhet szakportálokon, illetve a https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti oldalon. Bemutatjuk, hogy milyen célok érdekében mennyi ideig használjuk az egyes sütiket. Mint a legtöbb webhely mi is igénybe veszünk harmadik szolgáltatók szolgáltatását (Pl Google Analytics, Facebook megosztás, stb.), akik szintén használnak sütiket.

8.1.1 Mi a Cookiek feladata?

 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
 • A látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd transzparenssé tétele a látogatói igényeknek megfelelően
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
 • adott esetben célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

8.1.2 Hogyan lehet a Cookie beállításokat ellenőrizni és kikapcsolni?

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja a szolgáltatásokat. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. Részletes információk a böngészők süti beállításairól:

8.1.3 Mik a sütik típusai?

A munkamenet (session) sütik sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Első Találkozás Társkereső Weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A használatot támogató sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A teljesítményt mérő és analítikai sütik segítségével anoním információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.)

A hirdetéshez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányok teljesítményét is mérni tudjuk.

8.2 Az adatkezelő által elhelyezett Cookie-k (sütik) kezelése

8.2.1 Mi a kezelt adatok köre és célja? Mennyi ideig használ a Weboldal Cookie-kat?

SÜTI NEVE CÉLJA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
jsessionid Munkamenet azonosító, ami lehetővé teszi az adott felhasználó állapotának megjegyzését. (munkamenet süti) Bejelentkezéstől a kijelentkezésig tart; inkativitás esetén maximum 25 percig.
cookieconsent_dismissed Hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához. Ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet. (használatot támogató süti) 1 év
login_token Az automatikus bejelentkeztetéshez használt token A bejelentkezéstől kezdve 3 nap, de kijelentkezéskor mindig lejár
login_count bejelentkezések száma, ami alapján a kezdő oldalon más információk jelennek meg 1 év

8.2.2 Mi az adatkezelés ténye és a kezelt adatok köre?

A Weboldalon belüli felhasználói tevékenységek, weboldali teljesítmény jellemzők és az azokhoz köthető időpontok, valamint egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok érdekében.

8.2.3 Kik az érintettek?

A weboldalt látogató valamennyi érintett.

8.2.4 Mi az adatkezelés célja?

A 4.1 pontban ismertetett célok szerint az Online társkereső szolgáltatás nyújtása a Weboldalon célból.

8.2.5 Ki jogosult az adatok megismerésére?

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8.2.6 Milyen jogai vannak az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatosan?

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket – erről a böngésző súgójában talál információt.

8.2.7 Mi az adatkezelés jogalapja?

Az érintett hozzájárulása a Weboldal alján megjelenő Cookie információs csíkban.

8.3 Harmadik webhelyek / külső szolgáltatók által elhelyezett Cookie-k kezelése

8.3.1 Google Analytics - Web Analítikai eszköz

Az Első Találkozás társkereső weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is, amely a Google Inc. cég által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. A Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik a Google más adataival.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni.
A Google Analytics szolgáltatásáról további információt-, valamint a Google Analytics adatkezelési tájékoztatóját a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu oldalon találja.
Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt, melyet a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon érhető el.
A Google Inc. termékek Adatkezelési tájékoztatója pedig a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu oldalon érthető el. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

8.3.2 Google AdSense - Marketing Banner

A webhelyen egyes hirdetéseket a Google jelenít meg, cookie-k használatával. A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az ezen a webhelyen és az internet egyéb webhelyein tett látogatásai alapján jelenítsék meg az Ön számára. Ha nem szeretné, hogy személyre szabott hirdetés jelenjen meg önnél, úgy beállíthatja a Google oldalán itt: https://www.google.hu/settings/ads továbbá beállíthatja, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat ne használhassanak, itt: http://www.aboutads.info/choices illetőleg itt http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

8.3.3 Facebook, Twitter - Közösségi oldalak

Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. bejelentkezés, megosztás, tetszik gomb, stb.). A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:

Facebook adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Twitter adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy

8.3.4 Dynatrace - Teljesítmény és anoním felhasználói élmény monitorozás

A teljesítményt mérő sütik segítségével a Weboldal használatával és teljesítményével kapcsolatos anoním statisztikai adatok mérése történik. A kapcsolódó GDPR megfelelési dokumentáció: https://www.dynatrace.com/support/help/data-privacy-and-security/data-privacy/dynatrace-compliance-general-data-protection-regulation-eu-citizens

9. Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Érintetteket. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

10. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Rólunk

Az Első Találkozás, egy teljesen ingyenes társkereső oldal, ami kifejezetten a komoly kapcsolatot kereső nők és férfiak számára lett kialakítva.

A társkereső fórum lehetőséget biztosít, hogy feltedd a párkereséssel kapcsolatos kérdéseidet vagy éppen tanácsot kérj egy témában.

Elérhetőség

magyar társkereső

Első Találkozás - Társkereső a komoly kapcsolatot keresőknek

Budapest

Budapest

1214

Rakéta utca 33.

+36 (1) 604 3102